שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
הַדָּתִי הַזֶּה

הלכות בשמירת הלשון:
מצות תוכחה

ראיתי קרי ביום כיפור אני צריך לחשוש כל השנה כולה?


שאלה:(19/09/2010)

לרב רביד שלום, כשהייתי כתה יב' שמעתי שכשאדם מקבל קרי ביום הכיפורים,עליו לחשוש כל אותה שנה לחייו,וביום הכיפורים הזה ממש פחדתי להרדם שמא אני יקבל קרי (שמרתי על טהרת העיניים כל אותו היום) ובכל זאת קיבלתי קרי בערב יוה"כ למרות שלא קיבלתי קרי המון זמן מלפני זה,דווקא ביום כיפור זה קרה לי..מה עליי לעשות עכשיו? אני עכשיו אמור להתחיל לחשוש לחיים שלי כל השנה?!?(אני מרגיש שזו לא אשמתי)..

תשובה:(הרב רביד נגר)

אתה יודע איך מתחיל ספר בישול מרוקאי? "קודם כל תירגעי!" אז גם במקרה שלך, קודם כל תירגע אחי , קח נשימה עמוקה, הגמרא (יומא פח.) מביאה את הדברים שנאמרו בבית מדרשו של רבי ישמעאל: "תנא דבי רבי ישמעאל: "הרואה קרי ביום הכיפורים ידאג כל השנה כולה, ואם עלתה לו שנה מובטח לו שהוא בן העולם הבא..." אחי היקר, נכון שזה לא סימן טוב , אולם, אם הקרי נראה כתוצאה משינה מרובה או אחרי אכילה מרובה, אין לחשוש ממנו כפי שמסבירה הגמרא בהמשך, וכך מובאים הדברים בשו"ת יביע אומר חלק ו אורח חיים סימן מד:  הרואה קרי ביוהכ"פ ידאג כל השנה כולה, (פרש"י, שמא לא קבלו תעניתו והשביעוהו במה שבידם להשביעו כעבד המוזג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו), ואם עלתה לו שנה מובטח לו שהוא בן העולם הבא. (פרש"י, שאם לא מת מובטח לו שיש בידו מעשים טובים שהגינו עליו, ובן עוה"ב הוא). אמר רב נחמן תדע שכל העולם כולו רעב והוא שבע. (פרש"י, שכל העולם רעב מתשמיש והוא שבע ולא נתענה בזאת, ושלא מדעתו השביעוהו, ואעפ"כ עלתה לו שנה, יש לדעת שצדיק גמור הוא). וכתב החיי אדם בנשמת אדם (כלל קמה סי' ב), נ"ל שאין הטעם מפני שמראים לו בזה סימן מן השמים, שאיך שייך לומר שהראו לו שהוא צדיק גמור על ידי דבר טומאה היוצאת מגופו שאין למעלה ממנו וכו', אלא נ"ל שיש שלשה מיני קרי , האחד הבא לסיבת אחד משבעה דרכים שבודקים בהם את הזב, במאכל ובמשתה , במשא בקפיצה ובחולי, במראה ובהרהור , (נזיר סה:). השני כשאדם רשע בא לפעמים להתקרב לקדושה ואינו שב בתשובה שלימה, אזי החיצונים מטמאים אותו בטומאת קרי, וכאומרם (יומא לט) אדם מטמא עצמו מלמטה מטמאין אותו מלמעלה, ובכלל זה מי שלומד בחכמת הקבלה ואינו ראוי לכך . השלישי צדיק גמור כשמתגבר בקדושה המזיקים מתקנאים בו ומטמאים אותו, וזהו הנס של כהן גדול שלא אירע לו קרי ביוהכ"פ, שלזה צריך נס גדול להצילו מידם. והנה בודאי מי שראה קרי ע"פ דרך הטבע מחמת אחד משבעה דברים הנ"ל, אין בזה סימן לא לכאן ולא לכאן, ולא דברו חכמים בזה, אלא כשאדם נזהר בכל שבעה דרכים הנ"ל ואפ"ה ראה קרי ביוהכ"פ, על כרחך זהו לאחד משני פנים, או שאין מניחין אותו להתקדש יותר, מרוב צדקתו, או מפני שהוא רשע ואינו שב בתשובה שלימה, ולכן ידאג כל השנה שמא רשע הוא ונעלו בעדו דרכי התשובה לרוב עונותיו, ואם עלתה לו שנה מסתמא הוא צדיק גמור אלא שקנאים פגעו בו לפיכך מובטח לו שהוא בן העוה"ב. ע"כ. (וכיוצא בזה כתב בספר ליקוטי מהר"ן תנינא סימן קיז. ע"ש). והנה בהגהות הגאון ר' ברוך פרנקל תאומים לאו"ח (סי' תרטו) ג"כ כתב, שכל זה מיירי באופן שאין לתלות ראיית הקרי בהרהור או ע"י ריבוי מאכלים ומשקים, אבל כשאפשר לתלות בזה, אין זה בכלל מה שאמרו בגמ' ידאג כל השנה כולה , ושאם עלתה לו שנה מובטח לו שהוא בן העוה"ב. ע"ש. ואנכי הרואה בס' האשכול (הוצאת אלביק ח"ב עמוד סא) שכ' בשם רבינו אפרים, דהא דאמרי' ביומא (פח) הרואה קרי עונותיו מחולים, דוקא שלא הרהר , כדתניא (בע"ז כ:) ונשמרת מכל דבר רע, שלא יהרהר ביום ויבא לידי קרי בלילה, אלמא שאם הרהר רע הוא, ואינו סימן יפה, אא"כ ראה שלא בהרהור ". לכן אם לבך היה שלם, ושמרת מחשבותיך ואכילתך היתה מרובה, אינך צריך לחשוש, אך כמובן טוב יהיה להוסיף טהרה וחשבון נפש גם למקרים הבאים באונס וללא רצון, כמו כן  בזכות הצער שיש לך על זה שראית קרי ובזכות אותם הרהורי תשובה, אני דווקא חושב שכדאי שתקבל על עצמך משהו לשנה החדשה, כמו למשל להקפיד יותר על שמירת העיניים או אולי לקבוע עיתים לתורה בצורה קצת יותר רצינית ולטבול פעם בחודש ביום שישי במקווה טהרה, או לתת פרוטה לצדקה בכל יום (אפילו חצי שקל) אם אתה רוצה לקבל קבלה מצויינת לקראת השנה החדשה, הייתי מציע שגם אם אתה לא כל כך מקפיד בענייני התפילה, תקבל על עצמך לפחות להקפיד לומר כל יום מודעה וגילו דעת כפי שמופיעה בסידור, כך תבטל כל יום את ההרהורים שבאים לך שלא ברצונך כבר בתחילת היום. בנוגע לקרי שראית יתכן מאוד שפשוט אכלת אחד מהדברים שמחממים את הגוף, אני בטוח שתפילותיך התקבלו בשמים ותעניתך רצויה, אבל בגלל שאומרים שזה לא סימן טוב , הייתי מציע שתקבל על עצמך קבלה שתהיה כמעין "תרופה" וסימן טוב נגד הסימן הלא כל כך נחמד שראית בכיפור. אני מברך אותך שתזכה להיות אהוב למעלה ונחמד למטה ויקויים בך: "יראה זרע יאריך ימים" ותזכה לעמוד בקבלה שתקבל על עצמך לקראת השנה החדשה. בהמון הוקרה והערכה, רביד.שלח לחבר
מדורג 3 מתוך 5, דרגו 18

דווח על בעיה