שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
עֻובְדָּה!

הלכות בשמירת הלשון:
איסור קבלת לשון הרע

אשתי בגדה בי , התגרשנו , אני רוצה להתחיל מחדש.


שאלה:(22/08/2010)

האמת שזה מצחיק גליתי עליך ביוטיוב ומאז אני מכור לאתר הזה. אני גרוש בן 26 אב לילדה בת שנתיים. התגרשתי עקב בגידה של אשתי. אחרי הגירושין התחזקתי בדת קיבלתי על עצמי שבת ותפילין וציצית. נכון לעכשיו אמא של הבת שלי מונעת ממני לראותה ואני במישפטים ודיונים. עקב סיבות הללו אני מפחד לחזור בשאלה. ואני רוצה להקים בית חדש נאמן בישראל (פרק ב') ובנות ישראל כלל לא מעוניינות בי עקב סטטוס גרוש. איני יודע מה עלי לעשות בעניין זה ישמח לקבל מימך עצה\ והכוונה

תשובה:(הרב רביד נגר)

אחי היקר, ממש צר לי לשמוע שאשתך בגדה בך, אבל חשוב שאחרים ילמדו מהמקרה שלך כמה דברים, הדבר הראשון הוא שאשה לא בוגדת בלי סיבה ! הרבה דברים בנישואין קשורים באופן חד משמעי לתכונות ולמידות שרכשנו בנערות ובילדות , אין טעם לפרט כי זה לא הזמן והמקום, מה שבטוח זה שאנחנו צריכים להאשים בראש ובראשונה את עצמנו , תתנחם בעובדה שזכית לכפר על מעשים לא ממש טובים שעשית ולהבא תחשוב היטב לפני שאתה בוחר בת זוג, ולפני שאתה עולה לישון (ואומר קריאת שמע שעל המיטה כמובן) תגיד לה' "אמת עשית ואנחנו הרשענו" ה' לא חסרות לי עבירות ואני יודע שכל מה שקורה לי עכשיו מכפר לי על דברים לא טובים שעשיתי, אבל אשמח אם תתנהג איתי במידת הרחמים, אני מבטיח להשתדל לעשות נחת רוח לפניך. אין לי ספק שאחרי מילים כאלו, ה' יחייך בשמים ויבקש מאותם מהמלאכים הממונים לכתוב אותך לחיים טובים ולשלום ולגזור עליך גזירות טובות. דע לך אחי, הגזירה הרעה הזאת נגזירה כבר בראש השנה שעבר, כעת יש לך הזדמנות לפני יום כיפור ולפני ראש השנה שבו כותבים מה יהיה איתך כל השנה הבאה לשפר את מעשיך לתקן את דרכיך ולא לחזור בשאלה ולאפשר למידת הדין ולאותם מלאכים ממונים למרר גם את השנה הבאה שלך, אתה בחור חכם נשמה, נהג בתבונה.

אני רוצה שתקרא מה כתב מר"ן פאר הדור והדרו הרב עובדיה יוסף על העניין ואני בטוח שתאהב את דברי החכמה הנפלאים שיצאו מפי קודשו, להלן הדברים, קריאה נעימה:

אמרו רבותינו בגמרא במסכת סוטה דף ב. אמר ריש לקיש, אין מזווגין לו לאדם אשה אלא על פי מעשיו. אמרו רבותינו בגמרא (במסכת סוטה דף ב.), אמר ריש לקיש, אין מזווגין לו לאדם אשה אלא על פי מעשיו, שנאמר (בתהילים פרק קכה.) "כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים", (דהיינו שלא יבא זיווג רע לאדם טוב.), ומקשה הגמרא על מה שאמר ריש לקיש, והרי אמר רבי יהודה, אמר רב, ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת "בת פלוני לפלוני", ואם כן כיצד אמר ריש לקיש שהזיווג נקבע על פי המעשים של האדם, והרי זו גזירה מן השמים, ומתרצת הגמרא, שבזיווג ראשון אדם זוכה במה שנגזר עליו, בלא קשר למעשים, אבל בזיווג שני אדם זוכה בזיווג על פי מעשיו. ובאמת שאף בזיווג ראשון, הזיווג תלוי במעשים של האדם, וכן פירש הגאון רבי טוביה הלוי (מהעיר צפת לפני כארבע מאות שנה), שמה שאמרה הגמרא שזיווג ראשון נגזר מן השמים על פי הבת קול, היינו שזיווג ראשון, אף אם לא יהיו שני הצדדים שווים לגמרי במעשיהם, רשעים גמורים או צדיקים גמורים, אלא צדיקים הם, ואחד צדיק ביותר, וכן הרשעים אחד מהם רשע ביותר, מכל מקום יבואו לידי נישואין, כיוון שכך יצא מפי השם יתברך על ידי הבת קול, אבל אם רב המרחק ביניהם, צדיק גמור עם רשעה גמורה, או להיפך, אז תתבטל הגזירה וידונו על פי מעשיהם. וזיווג שני הנעשה לפי מעשיו, הוא בדקדוק רב שיהיו שניהם שווים בערך הצדקות או הרשעות. ונאמרו בעניין זה עוד חילוקים רבים שאפשר שאדם יפסיד את הזיווג שנקבע לו מפי הבת קול, לטוב ולמוטב, ועל ידי מעשי האדם ותפילותיו יכול לגרום שיזכה בזיווג משובח.
ומכל מקום, בעת שאדם מחפש זיווג, צריך לכוון מעשיו לשם שמים, לחפש זיווג לפי עניינו ולא לבא בדרישות מוגזמות או בדרישות חסרות טעם, שעל ידי כן יוכל לבא לידי הפסד. וידוע מעשה בהגאון האמיתי רבי משולם איגרא זלה"ה, (שחי לפני כמאתיים שנה,) שלמרות ימי עוניו ומרודו, היה שקדן עצום בתורה, והיה נחשב לבחור עילוי עצום וצדיק, והגביר העשיר רבי שמואל ביק נתן עיניו בו לקחת אותו חתן לבתו היחידה. וכאשר היה נשוי עם אותה נערה, ראתה שאינו מבין בענייני העולם וכולו שקוע בעניינים רוחניים, ודבר זה לא מצא חן בעיניה, ודרשה להתגרש ממנו, וגם אביה בראותו שבתו אינה מרוצה דרש ממנו לתת גט לבתו, ובצער ויגון רב עמד רבי משולם וגירש את אשתו בגט כפי רצונה ורצון אביה. ובאותה תקופה פרצה מחלוקת גדולה בין גדולי הרבנים בברודי, בעניין גט (שסידר רבי משה מינץ לבנו של הגאון רבי מרדכי זאב הזקן אב"ד לבוב) והיו שהכשירו את אותו גט, והיו שפסלו אותו. והחליטו שהגאון רבי ישעיה ברלין (רבה של ברסלוי) יכריע בדבר, בהיותו גאון עצום ובקי מאד בדברי הראשונים והאחרונים, ושלחו את השאלה לגאון נפלא זה, בצירוף חוות דעת של כמה מהרבנים האוסרים וכמה מן המתירים, ובין הרבנים הכותבים היה גם הגאון רבי משולם איגרא, שהציע חוות דעת בעניין. והנה בעת שהיה מעיין רבי ישעיה בתשובות שלפניו, נזדמן לברסלוי רבי שמואל ביק, הגביר מברודי, אשר בא לרגל מסחרו לברסלוי, ומצא לנכון לבקר בבית רב העיר הגאון רבי ישעיה ברלין, שהיה מכירו זה שנים רבות, וכשהיה רבי ישעיה מעיין בתשובתו של רבי משולם איגרא, שאל את רבי שמואל ביק אם הוא מכיר מי הוא זה הגאון רבי משולם איגרא, והשיב לו, כי הוא מכירו והוא צעיר לימים בן שבע עשרה שנה, ורבי ישעיה הביע את השתוממותו, לאמר, כל כך צעיר וידע רב לו בבקיאות עצומה ובגאונות נפלאה מיחידי הסגולה שבדור, שמע רבי שמואל ביק דברים אלו יוצאים מפי זקן גאוני הדור, נתכווץ ליבו בקרבו והתעלף, הזעיק רבי ישעיה את בני ביתו, והתיזו עליו מים עד ששבה אליו רוחו, ואז שאלו רבי ישעיה, מה לך כי נתעלפת, והשיב לו רבי שמואל, צעיר זה, חתני היה, ולצערי נאלץ היה לפי בקשתי לתת גט פיטורין לביתי. אמר לו רבי ישעיה, אם צעיר גאון זה היה בביתך, ואתה סילקת אותו מן הבית חייב אתה להתעלף פעם שנייה. לא ארכו הימים וזכה רבי משולם לישא את ביתו של הגאון רבי יצחק הורביץ רבה של ברודי, וחי בטוב ובנעימים. (נלקח מאתר הלכה יומית)
 

שלח לחבר
מדורג 3 מתוך 5, דרגו 29