שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מִי זֹאת ?

הלכות בשמירת הלשון:
כיצד לברר דבר פרטים על חבירו לתועלת

האם מותר לזרוק דברי תורה?


שאלה:(27/08/2023)

שלום כבוד הרב, במקומון הרחובותי הד העיר מתפרסמים דברי תורה
בשם הרב הטעונים גניזה והמקומון מושלך בחוצות העיר ואף דורכים
עליו. מה דעת הרב בנושא?

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה, אתם אכן צודקים ועניין הגניזה אינו פשוט כלל ועיקר. אולם ראוי לדעת שיש קדושה בעיקר בדברי תורה הנכתבים בכתב יד אך לגבי דפוס יש מן הפוסקים שהקילו בד"ת שבדפוס ונקטו דרק בכתב יד אדם יש קדושה ועיין בזה בחוות יאיר סי' קס"ד שכתב דבכל כתבי הקודש וד"ת הקדושה מן האדם הוא אבל בדפוס ליכא קדושה.
...
ובעניין השלכתם לריצפה או לאשפה דע כי אין איסור ביזוי מצוה אלא בשימוש מגונה ומבוזה ולא בזריקה לאשפה עיי"ש, ואף דתשמישי קדושה חמירי מתשמישי מצוה מ"מ אין לאסור משום איסור ביזוי מצוה דלא ילפינן הלכה זו אלא ממה דלא יכסה ברגל ומהי"ת להחמיר טפי בגניזה.
...
עוד ראיתי שמאמרים תורניים דינם ככל ד"ת הנדפסים ואסור לאבדן ולבזותן, והקולא היחידה שיש בהם הוא מש"כ בעין יצחק דכיון שנדפס שלא לקיום אלא לקריאה ואיבוד, אין בהם איסור.
...
ועוד ראיתי שיש מקלים בפחות מארבע מילים וגם זה בדיל ויעבור. בכל מקרה לעניות דעתי ראוי לחוש לדעת הפוסקים שאוסרים. ולכן ראוי יותר שלא לכתוב חלקי פסוקים.  ולכן על פי רוב אני משתדל לא לכתוב פסוקים בכלל בגלל החשש שאתה מזכיר. אבל אז ראיתי שהם כותבים שם "דף זה טעון גניזה". אז בפעם האחרונה כן הזכרתי לצורך העברת המסר. אולם, כיון שאינני מסביר את הפסוק עצמו אלא מעביר רעיון שנלמד ממנו וכיון שמדובר בדפוס וכיון שיש כאן עוד מן הקולות שהזכרנו לעיל יתכן שיש מקום להקל אבל בזכות ה"הארה" שלך שדורכים על זה. וזה מושלך ברחוב ואע"פ שיש מקום להקל. אני מקבל על עצמי בלי נדר לא לכתוב יותר חצאי פסוקים. כדי שלא יהיה לי חלק בגרימת ביזיון חלילה. תבורך אח יקר.
...
לסיכום: שאלתי מורה הוראה בעניין זה וכך ענה לי בנדון דידן: " ללא שם הויה וללא כתב אשורית בדיו על קלף, מעיקר הדין אינו טעון גניזה, והראיה מהפוסקים שדנו לגביי הזמנות לחתונה שנכתבים עליהם פסוקים משיר השירים וכד' והמחמיר תע"ב
ןכל זה דווקא בנכתב על דף, אבל אם זה במחשב אין צורך כלל ועיקר להחמיר". בשורות טובות אח יקר.
...
 
שלח לחבר
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0