שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מִבְחָן גּוֹרָלִי

הלכות בשמירת הלשון:
ביומו תתן שכרו

הרוצה להציל את חבירו משותפות מזיקה

הרוצה להציל את חבירו משותפות מזיקה: הרואה שחבירו רוצה לעשות שותפות עם מישהו שלדעתו עתיד לגרום לו נזק או לצערו צריך לספר לו על כך ולהזהירו, אפילו אם לא שאל אותו, ולשם כך צריך שיתקיימו התנאים הבאים:{{ [א]. שיהיה ברור לו היטב שאכן יכולה לצאת רעה מהשותפות, כפי שיוסבר בסעיף הבא. [ב]. יזהר שלא להגזים בדבריו, ולא יתאר את העניין רע יותר ממה שהוא באמת. [ג]. שהמספר יכוון לתועלת שבסיפור ולא מצד שנאה, וצריך לשים לב שמסיפור הדברים אכן תצא תועלת באופן מעשי – שיודע שחבירו ישמע בקולו, ומצוי לפעמים שהשומע, על אף ששמע את הדברים, עושה עסק אם אותו אדם שהוזהר מפניו, וכאשר ירגיזו שותפו יאמר לו: ((אכן צדק פלוני שאמר עליך שלא כדאי להשתתף איתך)) – ובאופן זה בוודאי שאסור להזהירו מפני רעת חבירו, וכל זה מותר לספר דווקא אם השותפות עדיין לא יצאה לפועל. [ד]. אם ניתן להציל את חבירו מהשותפות המזיקה בדרך אחרת מבלי לדבר דברי גנות , אסור לספרם וחייב להשיג את התועלת בדרך האחרת. [ה]. צריך להיזהר שבסיפור הגנות לא תגרם רעה ממש לזה שמספר עליו, למעט מניעת השותפות שמותר לספר בכדי למנוע את השותפות המזיקה הזאת (לפני שיצאה לפועל). }} {ט-א} {ט-ב} {ט-ה} {ט-ח} הרואה לאחר מעשה שחבירו כבר עשה שותפות עם מישהו שעלול לגרום לו נזק בשותפות זו, ורוצה להזהירו שיפקח את עיניו שלא יוזק, רשאי להזהירו אם נתקיימו חמשת התנאים שמנינו, וגם יודע שחבירו לא יבטל את השותפות שלא כדין (התנאי החמישי משתנה - שלאחר שיצאה השותפות לפועל כבר אסור לבטלה ). {ט-ציור שני}