שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מְאַיֵים עָלֵינוּ

הלכות בשמירת הלשון:
סיפור רכילות על קטן

כיצד להתחזק בשמירת הלשון

כיצד להתחזק בשמירת הלשון : [הרגלים טובים מתחילים מגיל צעיר] - חייב אדם לגעור אפילו בילדיו הקטנים על דבור לשון הרע ולהפרישם מזה כדי להרגילם להתרחק מהמידה הרעה הזאת, שאם לא כן כשיגדלו יקשה עליהם מאוד לפרוש מכך. {ט-ה} [לימוד ושינון תמידי] - צריך אדם לחזור ולשנן בכל עת את כל הלכות לשון הרע, עד שיהיו שגורים בפיו ויוכל בקלות לדעת כיצד לנהוג בכל מצב ומצב, ורבים מעם ישראל הקדוש קבלו על עצמם בהוראת כל גדולי הדור שליט"א ללמוד בכל יום לפחות שתי הלכות לשון הרע. [כף זכות ואהבת ישראל] – חייב כל אדם ללמוד הלכות כף זכות ולהתחזק מאוד בלדון לכף זכות כל יהודי וכן באהבת ישראל, משום שבהרבה מקרים היה נמנע הלשון הרע אם היה אוהב יותר את חבירו כפי שמצווה התורה, וצריך להזהר לא למהר לקבוע דעה רעה על מעשה חבירו, שהרי לכל אדם קורה לפעמים שעושה דברים המפריעים לשני, ולכן אף על פי שכל אחד צריך להזהר לא להפריע לשני, על השני מוטל לסבול ולקבל באהבה את סגנונו של חבירו אף שאינו כמותו, והדן את חבירו לכף זכות המקום ידינהו לכף זכות. [אל תמנע לעצמך את הברכה] – צריך האדם לזכור תמיד שאין כלי מחזיק ברכה אלא השלום, ואם חס ושלום אין שלום בנינו אין ברכות השם יכולות לחול עלינו. [אל תמנע את הגאולה] - צריך האדם לזכור תמיד שהשלום בנינו יקרב את גאולתינו וכל זה מתחיל בשמירת לשוננו.
תם ונשלם חלק ראשון מספר החפץ חיים
# הלכות רכילות @ מהי רכילות רכילות פירושה לספר לאדם על מעשה שעשה פלוני אם סיפור הדבר יעורר אצלו קפידא כעס שנאה או מחלוקת בגלל שהמעשה קשור אליו או אל קרוביו או אל ממונו (כגון סחורה שרוצה למכור) באיזה אופן. {א-א,ב,יא} רכילות אסורה גם על אמת וגם על שקר, והמספר רכילות שקר עוונו חמור הרבה יותר. {א-ד} אסור לספר רכילות בפני אדם יחיד וכן בפני רבים. {ב-א} כשם שאסור לספר רכילות כן אסור לשמוע ולקבל רכילות, וגם המספר וגם השומע וגם המקבל עוברים בכך על כמה וכמה איסורי תורה בכל מילה, וראה פירוט איסורי התורה בפתיחה. {ה-א} ישנם אופנים שיש תועלת מעשית בסיפור ובשמיעת הרכילות אותם נסביר בס"ד בפרק רכילות לתועלת. @ אופני סיפור רכילות