שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
לָדַעַת וְלִזְכֹּר

הלכות בשמירת הלשון:
קבלת רכילות לתועלת

אבק לשון הרע

אבק לשון הרע: אסור לספר דברים שאין בהם גנות אבל גורמים לכך שיסופר לשון הרע ממש, וכן אסור לספר דברים המשתמעים לשתי פנים שאפשר לפרשם גם כדברי גנות, וכל אלו נקראים [אבק לשון הרע]. {ט-א-במ"ח-א} <<יש להבחין בהבדל הדק בין [אבק לשון הרע] לבין [לשון הרע ברמז], שבלשון הרע ברמז ברור שיש גנות רק שהגנות לא נאמרת במפורש, וזה לשון הרע גמור מדאורייתא! ובאבק לשון הרע לא מוכרח שמדובר בגנות כי הדברים משתמעים לשתי פנים. {ט-א-במ"ח-ב}>> <<ודע שבנוסף לאיסור אבק לשון הרע שהוא בעצמו חמור ונזקו גדול, יכול המספר בקלות לעבור איסור [לפני עור לא תתן מכשול מדאורייתא] אם האנשים ששמעו לא היו מגיעים לדבר לשון הרע על אותו פלוני בלעדי דבריו, וכעת כתוצאה מדבריו הם מדברים {ט-א-הגהה} >> אסור לדבר בשבחו של אדם בפני שונאיו, שבזה גורם להם שיספרו בגנותו. {ט-א} אסור להרבות לספר בשבחו של אדם אפילו שלא בפני שונאיו, שכאשר מרבה בדברים ונראה לשומעים שהגזים בשבחו הם מתקנים אותו על ידי ספור גנותו להראות למספר שאינו מושלם כל כך כמו שתאר, וכן המספר עצמו עלול כאשר הוא מרגיש שהפריז בשבח חבירו לסייג קצת את דבריו ולהזכיר גם את גנותו. {ט-א} אסור לספר את שבחו של חבירו ברבים בדברים הנתונים לפרשנות (דברים התלויים בטעם, סגנון ושיקול דעת, שהשומע יכול להכחישם) , כיוון שתמיד בין אנשים רבים ימצא גם מישהו השונא או מקנא בחבירו, וכאשר מזכיר את שבחו הם יבואו על ידי כך לספר את גנותו, אבל מותר לספר ברבים בשבחו של צדיק גמור בפני ציבור המכירים בגדלותו כי אף אחד לא יכול לגנותו ואף אם יגנהו ידעו כולם כי דיבר שקר. {ט-ב} אסור לשאול את חבירו שאלה באופן שיגרום לחבירו לעבור על איסור לשון הרע, שזה בכלל אבק לשון הרע, וכן אסור לשאול אדם על המתחרה בו במקצועו או בדברים אחרים, כגון לשאול עשיר על עשיר אחר, או לשאול אדם על שונאו או על מי שהוא מקפיד עליו. אסור לספר אפילו סיפור שאין בו גנות כלל, אם יש בו נקודות שקשה להסבירן והבהרת משמעותם המדוייקת תלויה במספר, ואם יספר אותם אדם אחר שלא ידע להדגיש את הנקודות החשובות תשתנה משמעות הסיפור לרעה, וכן אסור לספר סיפור שכאשר יספרו אותו אנשים שאין להם יראת שמים יתפרש כגנות. אסור לשבח את חבירו בשבח שעלול לגרום לו הפסד כגון שמשבחו על נדיבותו בפני אנשים רעים, ויגרום להם שיבואו אליו וינסו לנצלו, ואם החשש לנזק קרוב (שיש הרבה סיכוי לנזק) - הרי זה לשון הרע גמור מדאורייתא. {ט-ג} צריך האדם להיזהר בדבריו גם כשמדבר לשון הרע לתועלת, שלא יחשדו אותו שמספר לשון הרע , ואם לא נזהר בזה וחשדו אותו הרי עבר על איסור אבק לשון הרע. {ט-ג} @ אופני סיפור לשון הרע