שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
הֵיתֶרִים אֲסוּרִים

הלכות בשמירת הלשון:
איש ואשתו או קרוביו

חוֹבוֹת הַלְּבָבוֹת

חוֹבוֹת הַלְּבָבוֹת : {{בֵּן אָדָם! רָאוּי לְּךָ לָדַעַת, כִּי הַשּׂוֹנֵא הַגָּדוֹל בְּיוֹתֵר שֶׁיֵּשׁ לְּךָ בָּעוֹלָם הוּא... יִצְרֶךָ !!! הַנִּמְסָךְ בְּכֹחוֹת נַפְשֶׁךָ, וְהַמְעֹרָב בְּמֶזֶג רוּחֶךָ, וְהַמִּשְׁתַּתֵּף עִמְּךָ בְּהַנְהָגַת חוּשֶׁיךָ הַגּוּפָנִיִּים וְהָרוּחָנִיִּים, הַמּוֹשֵׁל בְּסוֹדוֹת נַפְשֶׁךָ, בַּעַל עֲצָתְךָ בַכֹּל תְנוֹעוֹתֶיךָ הַנִּרְאוֹת וְהַנִּסְתָּרוֹת, שֶׁתִּהְיֶינָה בִרְצוֹנְךָ, הָאוֹרֵב לְפַתּוֹת פְּסִיעוֹתֶיךָ, וְאַתָּה יָשֵׁן לוֹ וְהוּא עֵר לְּךָ... וְאַתָּה מִתְעַלֵּם מִמֶּנוּ וְהוּא אֵינוֹ מִתְעַלֵּם מִמֶּךָּ... מַזְהִיר אוֹתָנוּ חוֹבוֹת הַלְּבָבוֹת מִיֵּצֶר הָרָע שֶׁלְּעוֹלָם אֵינוֹ נָח. מְבַלְבֵּל אֶת הָאָדָם נוֹתֵן לוֹ לַחְשׁוֹב שֶׁהַמַּעֲשֶׂה שֶׁמִּתְכַּוֵּן לַעֲשׂוֹת הוּא מִצְוָה וְהַדֶּרֶךְ לְחֵטְא, רְצוּפָה בְּמַעֲשִׂים טוֹבִים... חוֹשְׁבִים שֶׁרַק נָצִיץ כְּדֵי לִלְמֹד אוֹ כְּדֵי לְלַמֵּד וְנִמְשָׁכִים אַחַר הַהֶבֶל לְאַט לְאַט וְעַל יְדֵי כַּךְ הַשּׁוֹמֵעַ לְיֵצֶר נִלְכַּד בְּמַלְכֹּדֶת.}} [יא. לשם נישואין] – בשעת הצורך מותר לרווק להסתכל באשה רווקה לשם נישואין בלבד ויותר מזה אסור { רמב"ם שם ומותר להסתכל בפני הפנויה ולבדקה בין בתולה בין בעולה, כדי שיראה אם היא נאה בעיניו ישאנה ואין בזה צד איסור ולא עוד אלא שראוי לעשות כן, אבל לא יסתכל דרך זנות הרי הוא אומר ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה}. [יב. העברה מיד ליד] - מותר להעביר מעות מיד איש לאישה כשלא מתכוין להסתכל או להינות מיופייה אבל אם מעביר מיד ליד ומסתכל על אצבעות או הציפורניים, כגון על ה"לק" ומתרשם מיופיה עובר איסור מהתורה ולא ינקה מדינה של גיהנם { מסילת ישרים פרק יא }. [יג. שמירת עינים במשפחה] - גם במשפחה הקרובה יש חובה להשאר צנועים ולא לעבור על גזרות של חז"ל במיוחד כשיושבים גיסים וגיסות בני דודים ובני אחים צריך להזהר לא להכשל ולא להכשיל [יד. חילונים במשפחה] - כשיש בני משפחה שרחוקים מהתורה ומהמצוות לכתחילה צריך לחזקם ולקרבם אך כשיש חשש אפילו הקל ביותר שיש סכנת רפיון במצוות בגלל האירוח כגון צניעות הלבוש או הכשר התבשילים יש להימנע מכך { שלא אומרים לאדם תחטא כדי שאדם אחר לא יחטא}. [טו. לבוש קצר] – אדם שצריך לקדש לפני נשים שאינן צנועות יסתובב כולו או לפחות יסובב ראשו מפניהן כדי שלא יאמר דברי קודש לפני נשים שאינן צנועות אבל כשאי אפשר לעשות כן יעצום עיניו ויקדש { שו"ע אורח חיים סימן עה סעיף ו היתה ערוה כנגדו, והחזיר פניו ממנה, או שעצם עיניו, או שהוא בלילה, או שהוא סומא, מותר לקרות, דבראייה תליא רחמנא והא לא חזי לה. וכאן יש מחלוקת בין האחרונים שסוברים ששום דבר לא מהני רק החזרת פנים דפירושא דלא יראה אינו שהוא לא יראה אלא שלא יהא ראוי להתראות ולכן לא מהני עצימת עינים או לילה או סומא כיון שאחרים העומדים במקומו יכולים לראות. וכן במשנה ברורה שם ס"ק ה הביא דברי הנשמת אדם שכתב דלכו"ע זה לא הוי אלא מדרבנן ומהני בזה עצימת עינים והביא את דברי החולקים בביאור הלכה ד"ה במקום שדרכה וכתב שכשאי אפשר בענין אחר המיקל וסומך על דברי הב"ח ופמ"ג להתיר בעצימת עינים אין מוחין בידו וכן פסק בשו"ת יביע אומר חלק ג או"ח סימן ז כללא דמילתא שישנם סניפים רבים להקל בעצימת עינים לברך מול הנשים החשופות זרוע וצואר וכדומה}. [טז. להסתכל על הכלה] – אין היתר לאיש להסתכל על הכלה לשם הנאה או לבחון יופייה { במס' כתובות יז ע"א א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן: מותר להסתכל בפני כלה כל שבעה, כדי לחבבה על בעלה. ולית הלכתא כוותיה וכן כתב בשו"ע אה"ע סי' סה סע' ב אסור להסתכל בכלה,}. [יז. נגיעה בקרובות משפחה] - אין שום היתר לחבק או לנשק אחת מקרובות משפחה כגון דודה גיסה ואחיות ואפילו מדרכי נימוס יש בזה איסור { רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כא הלכה ו המחבק אחת מן העריות שאין לבו של אדם נוקפו עליהן או שנשק לאחת מהן כגון אחותו הגדולה ואחות אמו וכיוצא בהן אע"פ שאין שם תאוה ולא הנאה כלל הרי זה מגונה ביותר ודבר אסור הוא ומעשה טפשים הוא, שאין קריבין לערוה כלל בין גדולה בין קטנה חוץ מהאם לבנה והאב לבתו. שולחן ערוך אבן העזר סימן כא סעיף ז וכן בכל הפוסקים}. [יח. אירוע משפחתי מעורב] – אין היתר ללכת לאירוע מעורב ששם רוקדים נשים וגברים ביחד וכן כשיש שם נשים שאינן צנועות ואפילו אירוע משפחתי קרוב אין אומרים לאדם עשה חטא בשביל חברך ולכן כשהולך לשמח חתן וכלה וגורם לעצמו נזק שרואה נשים שאינן צנועות עדיף שלא ילך {בדבר ריקודים בתערובות אנשים ונשים הוא דבר פשוט שאסור אף עצם הדבר, ולהרמב"ם פכ"א מאי"ב ה"א הוא לאו מדאורייתא שלוקין עליו, לבד איסורים אחרים הבאים מזה שעובר על ונשמרת מכל דבר רע שהוא האיסור על הרהור בנשים כדאיתא בכתובות דף מ"ו, ולהיות במקום שהנשים הולכות מגולות יש בזה איסור הסתכלות אף בלא כוונה ליהנות דבכוונה ליהנות אסור אף באצבע קטנה של אשה וכ"כ בשו"ת אגרות משה אבן העזר ח"ב סימן יג. ומה שכתבנו שאין אומרים לאדם חטא בשביל חברך כמובא בחז"ל דאין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך ויש מתירים ללכת רק לחופה בלבד כשאין שם בעיה של צניעות ואפשר לבקש מהמזמינים מקום ישיבה בהפרדה מלאה ולשבת שם כשאין שם מוזיקת רקע שאסורה בשמיעה וכן אין בעיה של כשרות המזון}.. [יט. שלובי זרועות] - בעל ואישה אין להם ללכת ברחובות העיר או בפני רבים שלובי זרועות או בשאר מצבים של חיבה { כ"כ הרמ"א בשו"ע אבן העזר סימן כא סעיף ה שאין לנהוג אפילו עם אשתו בדברים של חיבה, וכתב שם הטעם בבית שמואל ס"ק יב משום שהרואה יבא לידי הרהור חטא}. [כ. ישיבה מעורבת וריקודים ניפרדים] - אין לשבת במקומות מעורבים נשים וגברים אפילו שהריקודים ניפרדים אלא צריכה להיות הפרדה מוחלטת בין גברים לנשים { כתב בשו"ת אגרות משה אורח חיים ח"א סימן מד שישיבת מעורבין ממש הוא הרבה יותר חמור מלישב בצד אחר בלא מחיצה. ומה שכתבו שיש שהתירו לשבת עם קרובות משפחה הני מילי כשהן צנועות ואין כאן חשש של הרהור אבל כשיושב מול נשים שאינן צנועות הרי לא יכול להנצל משום הרהור ויש כאן איסור חמור}.