שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
זְהִירוּת סַכָּנָה

הלכות בשמירת הלשון:
רכילות מאחורי גבו ובפניו

מהי שותפות מזיקה

מהי שותפות מזיקה: הואיל ובתנאים מסויימים (שתוארו בסעיף הקודם) מותר להזהיר את חבירו שלא לעשות שותפות העלולה לגרום לו נזק, נפרט כאן מי הם המיועדים לשותפות, שהשותפות עמם מוגדרת כמזיקה, ומי הם אלה שהשותפות עימם לא מוגדרת כמזיקה ואסור בשום אופן להזהיר מפניה:
[[שותפות שאסור להזהיר שהיא מזיקה:]] ((עני)) - אסור להזהיר את חבירו השוקל לעשות שותפות עם איש עני ואינו יודע על עוניו מהשותפות עימו. {ט-ציור שני-א} ((על חתן שאינו חכם בתורה)) - אסור להזהיר את הצד השני, שאת זה מוטל עליהם לברר על ידי שיוליכו אותו אצל בעלי תורה שיבחנו את חכמתו וידיעותיו, ואותם בעלי תורה צריכים לומר את דעתם האמיתית על החתן הואיל ודבר זה נעשה בהסכמת שני הצדדים. {ט-ציור שלישי-ו} ((על החתן המיועד שהוא איש תם)) - שאינו חריף כל כך להבין ערמומיות של בני אדם ורמאותם, או שאינו רוצה להתלוצץ כשאר הבחורים בני גילו, שעניין זה אין בו ממש והוא כלל לא דבר רע, אולם גורם בהרבה מקרים שלא ירצו להשתדך עמו. {ט-ציור שלישי-ה}
[[שותפות שמותר בתנאים מסויימים להזהיר מפניה:]] ((אדם הידוע כרמאי)) - או שידוע שמתכנן לרמות את שותפו לעתיד. {ט-א} ((אדם שאינו חושש לממון אחרים)) - מפני טבעו הרע. {ט-ציור שני-א} ((חתן בעל חסרונות)) - חתן שיש לו חסרונות עצומים כגון שיש לו חולי פנימי שאינו גלוי כלפי חוץ, ועל זה מותר להזהיר את הצד השני אך ורק קודם השידוך (לפני שסיכמו סופית שיתחתנו זה עם זה), וכן מותר להזהיר את החתן מפני כלה כזאת. {ט-ציור שלישי-ו} ((בית המחותן הוא בית פריצות)) - הואיל וזו סיבה גדולה להפסיד את התכלית הנרצה {ט-ציור שלישי-ו, יא}, וצריך להזהיר מזה גם לאחר גמר השידוך, ובימינו ראוי לשאול חכם לפני שמחליט לעשות כן. ((חתן אפיקורס)) - וכן כלה אפיקורסית, ועל זה [חובה להזהיר] אפילו לאחר גמר השידוך כדי שיבטלו את השידוך. {ט-ציור שלישי-ו, יא} ((לפני השידוך כשאחד הצדדים רוצה לרמות את הצד השני)) - וזה דווקא כשבטוח שהוא ירמהו כגון שמכיר את טבעו הרע או שמע במפורש שהוא רוצה לרמותו, או שמשום עניותו אין הוא יכול לעמוד בהתחייבויות כספיות כאלה, וכן יודע שהצד השני לא היה מתרצה לכזה שידוך ואכן כתוצאה מדבריו יבטל את העניין, (שאל"כ אין בדבריו תועלת) וכן שהצד השני אינו מרמה בכלום {ט-ציור שלישי-ח}, אבל לאחר השידוך אסור לספר לחתן דבר זה כדי להזהירו שישמור עצמו מהרמאות, אלא אם כן מכירו שהוא ירא שמים ויודע שלא יבטל את השידוך בשל כך וינהג בכל על פי בית דין. {ט-ציור שלישי-י} כל הדברים שמוגדרים כשותפות מזיקה צריך שהאדם יראה אותם בעצמו ולא שישמע מאחרים, וגם אם רק שמע אותם מאחרים יזהיר את חבירו לפי התנאים אולם חייב לציין בדבריו שהוא [שמע] את הדברים ולא ראה בעצמו {ט-ציור שלישי-יא}.
[[שותפות שאסור להזהיר מפניה אבל גם אסור לייעץ לעשותה]] ישנם מקרים שאסור להזהיר מפני שותפות שעלולה להיות מזיקה, הואיל ולא מוכח הדבר שאכן השותפות לא תצליח, ומכל מקום הואיל ויש בשותף איזה צד של מגרעת אסור לייעץ לעשות שותפות עמו כגון: איש ((עני)), או ((איש לא נאמן)) כל כך, או ((שידוך)) לא הכי טוב, או ((אומן)) לא הכי טוב, שאפילו שאסור לדבר בגנותם של אלו משום לשון הרע ורכילות, מכל מקום אסור לייעץ מיוזמתו שיעשה שותפות עמהם. {ט-ציור שני-ג}